Våra projekt följer i princip alltid samma arbetsgång, olika faser, oavsett typ av projekt. Vi tror att det är viktigt för våra kunder att känna till detta så att de känner sig trygga med att samarbeta med oss. Vi går också alltid noga igenom detta på vårt första möte med en ny kund.

Informationsinsamling

I fasen Informationsinsamling träffar vi kunden på ett förstamöte. Då är det bra om alla som berörs av projektet är med, t.ex. all anställd personal på en avdelning som ska göras om eller båda parterna i ett hushåll. Om vi anser att det behövs gör vi också intervjuer enskilt med olika personer som berörs så vi får en känsla av deras personlighet och önskemål. Då är det mindre risk att det blir luckor i informationen vi får. Syftet med mötet är att presentera oss och hur vi arbetar men framför allt att samla information kring projektet, platsen och personerna det berör.
I denna fas ingår också att vi efter mötet sammanställer all fakta vi fått och återkopplar med ett mejl till kunden. Här finns det möjlighet att göra justeringar så att all fakta blir rätt. Vi bokar också direkt en tid för presentation av projektförslaget.

Projektförslag

I den här fasen sätter vi samman ett projektförslag baserat på de uppgifter vi fått i första fasen. Här presenterar vi detaljerat vad vi anser att kunden behöver för att kunna genomföra sitt projekt, vilka delar som ingår i avtalet med oss och vad som ev. inte ingår. I projektförslaget ingår ett kostnadsförslag med en giltighetstid på en månad. På det tidigare bokade mötet träffar vi kunden igen och går igenom vårt förslag. Nu finns det möjlighet att göra justeringar i förslaget om kunden känner att tankarna förändrats sedan vårt första möte och man vill göra projektet mindre eller större. Om några sådana tankar kommit upp bokar vi ytterligare ett möte där vi kommer tillbaka med ett nytt projekt- och kostnadsförslag. När vi är överens undertecknar båda parter ett kontrakt och vi bokar tid för presentation av projektet.

Analys

Det är nu vårt egentliga arbete börjar. I analysfasen arbetar vi med att gå igenom alla fakta vi samlat in och analysera vad detta innebär och vad det är kunden är ute efter. Vi går igenom ifall det t.ex. behövs bygglov eller om det finns andra lagar och regler som man måste förhålla sig till, kanske det finns regler kring uppköp och vi är bundna till en viss leverantör. Vi tar fram ritningar och planer om det inte redan finns tillgängligt. Vi analyser också vilka typer av hantverkare som behövs för att sedan kunna genomföra projektet.

Idéfasen

När all fakta finns på plats börjar vårt idéskapande. Vi börjar brett med en massa idéer och tankar som vi diskuterar kring och bestämmer tidigt i processen ett tema, känsla och en färgskala som vi arbetar efter. I större projekt gör vi en enkel moodboard som vi skickar över till kunden för att få återkoppling att vi är på rätt spår, vilket vi oftast är.
När vi satt de övergripande flödena och de stora penseldragen går vi ner i alla detaljer såsom exakta färgkoder, möbelval och växtsorter, om det är det kunden har efterfrågat.

Presentationen

För att kunden ska förstå våra tankar och idéer måste vi presentera dem på olika sätt. Eftersom det vi presenterar inte finns att se i verkligheten har vi olika sätt att förverkliga dem för kunden.
Moodboard som är en samling bilder som beskriver färger och känslor som är viktiga. Det behöver inte vara en exakt bild på hur det kommer att se ut utan mera som ordet beskriver: moods – känslor. Vi upplever att detta är ett mycket bra sätt för att kunden ska förstå vår utgångspunkt och den övergripande idén.
Planritning visar ett område inomhus rakt uppifrån som en karta. Den visar rummet med placering av dörrar och möbler m.m. Detta är väsentligt för att man ska få en övergripande känsla av hur de olika detaljerna är placerade i förhållande till varandra.
– Illustrationsplan är som en planritning fast utomhus. Här syns alla gångar, planteringarnas avgränsningar och annat som är viktigt för att förstå vår tanke.
Idéskisser är skisser som visar olika vyer från ett perspektivläge, alltså som att man står på marken eller golvet och tittar åt ett visst håll. Detta är ofta ett viktigt komplement för att man ska få en känsla av hur rummet eller området i trädgården kommer att se ut.
Planteringsplan behövs om man inte själv tänker anlägga sitt trädgårdsrum. På en planteringsplan är alla detaljer och växter markerade så att anläggningsfirman förstår hur och var alla växter ska planteras eller bindas upp o.s.v.
Materiallista stolpar upp exakt vilka möbler, armaturer, textilier o.s.v. som valts för projektet, med prisuppgifter och leverantörer m.m.
Växtlista är motsvarigheten till materiallistan när det gäller det gröna materialet men här står det svenska och vetenskapliga namnet på alla växter. Om en växtlista levereras tillsammans med planteringsplanen finns också uppgifter om vilken storlek som ska köpas in, hur tätt de ska planteras och andra viktiga detaljer.

När vi presenterat projektet tar vi en stund där vi går igenom alla frågor och kommentarer som kunden har. Vid presentationen har vi också ibland med oss prover på textilier stenmaterial, golv, färgprover o.likn. så att kunden ska få en känsla av hur det färdiga resultatet kommer att bli.
I den här fasen bestämmer vi också hur och när vi ska gå vidare tillsammans. Fakturering sker efter presentationsmötet eller enligt tidigare överenskommelse.

Genomförande – koordinering – inköp

I många projekt agerar vi koordinator för projektets praktiska genomförande också. Detta är en väldigt bra lösning eftersom kunden då slipper ha all kontakt med hantverkare och leverantörer utan lämnar allt detta till oss. I dessa fall blir det också mer sällan missförstånd eftersom vi har det direkta samtalet med t.ex. snickaren och kan förklara utan att det först måste gå via kunden. Vi gör inköpen för projektet och ser då till att allt levereras till platsen. Detta underlättar för kunden som inte behöver ha flera olika kontakter att hålla ordning på.